Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Zapytanie ofertowe dla udzielenia zamówienia na dostawę mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego: Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

07-08-2017

Zapytanie ofertowe dla udzielenia zamówienia na dostawę mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego: Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.08.2017 r.

Gmina Dobroszyce poszukuje wykonawcę zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

Znak sprawy: DW.271.2.2017

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
tel. (0-71) 31-41-167 wew. 25  lub 31-41-173 wew. 25 
fax: (0-71) 31-41-276

Nazwa zamówienia:

dostawa mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego: Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

1. Zakres zamówienia:

  1. CZĘŚĆ PIERWSZA

Dostawa mebli i wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu:

Specyfikacja zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

 

Miejsce dostawy: siedziba szkoły, Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce.

 

2. CZĘŚĆ DRUGA

Dostawa mebli i wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach:

Specyfikacja zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Miejsce dostawy: siedziba przedszkola, ul. Nowosiedlicka 1, 56-410 Dobroszyce.

 

2.Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

3. Główny przedmiot zamówienia: kod wg CPV:

39100000-3 Meble

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parku zabaw

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37820000-2 Wyroby artystyczne

 

4. Minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: 24 miesiące

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego określa Regulamin zapytania ofertowego, który można uzyskać na stronie internetowej Gminy Dobroszyce: http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,255.html

oraz na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Termin wykonania zamówienia:

Dostawa ma być zrealizowana w dwóch częściach:

a)      w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w Części 1 (dostawa do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu): w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy;

b)      w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w Części 2 (dostawa do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach): do dnia 15 grudnia 2017r., lecz nie wcześniej niż 1 grudnia 2017r..

 

Uprawnioną osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: doradca Wójta Wojciech Cieśliński.

Informacje na temat treści oferty oraz sposobu oceny:
Oferta powinna być oznaczona napisem: Oferta na: dostawę mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego: Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

 Nie otwierać przed dniem 16.08.2017r., godz. 10.10

Oferty należy składać w Urzędzie  Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16 w pokoju nr 4 (Biuro podawcze)
w terminie do 16.08.2017r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad (pokój nr 14) Urzędu Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16 w dniu 16.08.2017r., godzina 1010.

Oferty, które spełnią wymagania Regulaminu zapytania ofertowego, oceniane będą wg kryterium: określonego w cz. V pkt. 2 Regulaminu.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określa Regulamin zapytania ofertowego.

 

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu.docx

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu.pdf

Dostawa mebli i wyposażenia dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i Przedszkolu Gminnym w Dobroszycac.pdf

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.