Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Protokół rozstrzygnięcia postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu

21-11-2017

Protokół rozstrzygnięcia postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

 z dnia 20.11.2017 r.

w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 19.07.2017r.

 

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce

Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16

71 314-11-67,  71 314-12-10; fax 71 314-12-76 

sekretariat@dobroszyce.pl    www.dobroszyce.pl

Znak sprawy:  DW.271.11.2017

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w  ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”.

  1. 1.     Zakres zamówienia:

Specyfikacja zawarta w szczegółowym opisie  przedmiotu zamówienia  stanowiącym

Załącznik nr 1 oraz Załącznik 1a (sprzęt w grupie A/V),do zapytania ofertowego.

 

Miejsce dostawy: siedziba Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, Dobrzeń 9a  56-410 Dobroszyce.

2 . Główny przedmiot zamówienia: kod wg CPV:

39162000-5 Pomoce naukowe; 33696300-8 Odczynniki chemiczne; 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane; 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 30213000-5 Komputery osobiste; 

 

3      Minimalny okres gwarancji wymagany od Wykonawcy: 24 miesiące.

 

4      Szczegółowe warunki zapytania ofertowego określone są w treści i w załącznikach Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 9.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe prezentowane było od 9.11.2017r. do 20.11.2017 r. w następujących miejscach:

- na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

- na stronie internetowej Gminy Dobroszyce: https://bip.dobroszyce.pl

- na stronie internetowej Gminy Dobroszyce www.dobroszyce.pl

             - w siedzibie Urzędu Gminy Dobroszyce, Rynek16 w Dobroszycach

     

 

5. Zestawienie złożonych ofert:

 W oznaczonym terminie, tj. od dnia 9.11.2017r. do 20 11 2017 do godz. 15.00 wypłynęło do Urzędu Gminy 2 oferty.

Po sprawdzeniu zawartości dokumentacji każdej z nich stwierdzono, że wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w postepowaniu w tym określone w rozdz. 6 .5.2 Zasada konkurencyjności pkt. 2 lit. a  Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

Złożone oferty poddano ocenie wg. następujących kryteriów:

Cena- znaczenie 100%

Liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

                                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty                                                                                                                            

                          Liczba punktów = ............................................................................... x 100  

                                                            Cena brutto oferty badanej

Maksymalna ilość otrzymanych punktów dla danej oferty wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w obowiązujących kryteriach.

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

L.P.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium: cena brutto

Liczba punktów

1

„NOWA SZKOŁA” Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

73620,00

100

2

TESORA Marzena Paczyńska, ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała.

 

87385,46

84,25

 

6. W związku z powyższym w postepowaniu wybrano wstępnie ofertę „NOWA SZKOŁA” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 , 90-248 Łódź,  jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu, w tym również wielkość środków, którymi dysponuje Zamawiający: 74 153,3 zł. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy zł  30/100). Wykonawcę wezwano, zgodnie z pkt. VII.5 zapytania ofertowego do przedstawienia specyfikacji ilościowo – cenowej przedmiotu zamówienia.

 

Protokół sporządził(a): Wojciech Cieśliński

Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej / ofertowej zatwierdził:

…………………………………….

 

Załącznik 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.