Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Protokół rozstrzygnięcia postępowania na dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne

22-11-2017

Protokół rozstrzygnięcia postępowania na dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne

 

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

 z dnia 22.11.2017 r.

w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 19.07.2017r.

 

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce

Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16

71 314-11-67,  71 314-12-10; fax 71 314-12-76 

sekretariat@dobroszyce.pl    www.dobroszyce.pl

Znak sprawy:  DW.271.10.2017

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne w  ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”.

  1. 1.     Zakres zamówienia:

Specyfikacja zawarta w szczegółowym opisie  przedmiotu zamówienia  stanowiącym

Załącznik nr 2do zapytania ofertowego.

 

Miejsce dostawy: siedziba Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, Dobrzeń 9a  56-410 Dobroszyce.

2 . Główny przedmiot zamówienia: kod wg CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

Dodatkowe kody CPV przedmiotu zamówienia:

30213100-6 Komputery przenośne

30232100-5 Drukarki i plotery

32413100-2 Rutery sieciowe

38652120-7 Projektory wideo

32360000-4 Urządzenia komunikacji wewnętrznej

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30237280-5 Akcesoria zasilające

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48822000-6 Serwery komputerowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

32333200-8 Kamery wideo

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów (stacja dokująca)

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

3      Minimalny okres gwarancji wymagany od Wykonawcy: 24 miesiące

 

4      Szczegółowe warunki zapytania ofertowego określone są w treści i w załącznikach Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 13.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe prezentowane było od 13.11.2017r. do 22.11.2017 r. w następujących miejscach:

- na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

- na stronie internetowej Gminy Dobroszyce: https://bip.dobroszyce.pl

- na stronie internetowej Gminy Dobroszyce www.dobroszyce.pl

             - w siedzibie Urzędu Gminy Dobroszyce, Rynek16 w Dobroszycach     

 

5. Zestawienie złożonych ofert:

 W oznaczonym terminie, tj. od dnia 13.11.2017r. do 22.11.2017 do godz. 10.00 wypłynęła do Urzędu Gminy 1 oferta.

Po sprawdzeniu zawartości dokumentacji stwierdzono, że składający ofertę spełnia warunki udziału w postepowaniu w tym określone w rozdz. 6 .5.2 Zasada konkurencyjności pkt. 2 lit. a  Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

 

Złożone oferty poddano ocenie wg. następujących kryteriów:

Cena –  znaczenie 80 %

Okres gwarancji - znaczenie 20 %

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L= C + G, gdzie:

1)    L – całkowita liczba punktów,

2)    C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena ofertowa brutto”,

3)    G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”,

Maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena”, otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem:

C  x 80 pkt

C - ilość punktów przyznanych w kryterium „cena ofertowa brutto”

Sposób punktacji ofert wg. kryterium „okres gwarancji”.

Wykonawca określa w formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji w miesiącach. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane w sposób następujący:

Lp.

Okres gwarancji

Ilość punktów

1

24 miesiące (minimalny wymagany okres gwarancji

0

2

25 – 30 miesięcy

5

3

31-36 miesięcy

10

4

37 – 42 miesiące

15

5

43- 48 miesięcy

20

 

Oferty bez zadeklarowanego okresu gwarancji oraz oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące zostaną odrzucone. Oferta, w której Wykonawca zaoferował okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowana.

Maksymalna ilość otrzymanych punktów dla danej oferty wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w obowiązujących kryteriach.

 

Złożonej ofercie przyznano następującą punktację:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium: cena brutto

Liczba punktów

Kryterium: termin gwarancji Wykonawcy

Liczba punktów

Łączna liczba punktów

1

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

68842,00, zł

80

43 miesiące

20

100

 

6. W związku z powyższym w postępowaniu wybrano wstępnie ofertę WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie,  jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu, w tym również wielkość środków, którymi dysponuje Zamawiający: 85870,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt zł  00/100).

 

Protokół sporządził(a): Wojciech Cieśliński

Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej / ofertowej zatwierdził:

…………………………………….

 

Załącznik 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.