Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Dostawa kruszywa mineralnego z kamienia granitowego w 2018 roku

07-03-2018

Dostawa kruszywa mineralnego z kamienia granitowego w 2018 roku

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.03.2018r.

Gmina Dobroszyce poszukuje wykonawcę zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
tel. 71 31-41-167 wew. 26
fax: 71 31-41-276

Nazwa zamówienia:

Dostawa kruszywa mineralnego z kamienia granitowego o granulacji 8 – 31.5 mm do naprawy dróg gminnych w gminie Dobroszyce w sezonie 2018r.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa mineralnego z klińca granitowego o granulacji 8 – 31.5 mm służącego do naprawy dróg gminnych w sezonie 2018r. Dostawa będzie się odbywać na każdorazowe zamówienie: telefoniczne, e-mailem lub na piśmie wskazujące miejsce oraz wielkość dostawy na terenie Gminy w terminie 2 dni.

W celu obliczenia wartości oferty należy przyjąć 1000 ton dostarczonego kruszywa w skali roku.

Przy każdorazowej dostawie kruszywa Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć atest lub certyfikat jakości kruszywa.

Główny przedmiot zamówienia:

kod wg CPV: 14.21.00.00-6 – Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa. 

Nie jest możliwe składanie ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: w sezonie 2018r.

Informacje na temat treści oferty oraz sposobu oceny:

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %.  


Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez  uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Gmina Dobroszyce ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

oraz opisane:

  

 

 „Oferta na dostawę kruszywa mineralnego z kamienia granitowego o granulacji     

      8 – 31.5 mm w sezonie 2018r. Nie otwierać przed dniem 23 marca 2018 roku do godz. 1410”.

 

Miejsce  i termin składania ofert.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Dobroszycach: 56-410 Dobroszyce

ul. Rynek 16 , pok. nr 4 (biuro podawcze) w terminie do dnia 23 marca 2018 roku              do godziny 1400.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin postępowania, który można uzyskać na stronie internetowej Gminy Dobroszyce: http://www.bip.dobroszyce.pl/index.php

Uprawnioną osobą do kontaktu z Wykonawcą jest: Marek Konopka tel. 71 314 11 67 wew.26

 

 

 

Załącznik 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.