Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2019

03-04-2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2019URZĄD   GMINY  DOBROSZYCE

56-410 DOBROSZYCE, RYNEK 16

(71 314-11-67,  71 314-12-10; fax 71 314-12-76  
   -sekretariat@dobroszyce.pl  www.dobroszyce.pl

 

                                                                                                          Dobroszyce, dnia 04.04.2019r.

                        

 
Działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późnzm.) oraz uchwały 
Nr II-18/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
 
WÓJT GMINY DOBROSZYCE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2019.
 
 1. Rodzaj zadania
 
Konkurs obejmuje realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegającego na organizacji czasu wolnego dla emerytów zgodnie z Programem współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
Na realizację w/w zadania przewidziano w budżecie Gminy Dobroszyce na 2019 r.  kwotę   6 000,00   zł      
 
3. Zasady przyznawania dotacji
 
a)    Dotacja przyznawana jest w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta składana jest na formularzu wzoru oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018 r poz. 2057)
 
b)   Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia        03.04.2019 r.
 
4. Terminy i warunki realizacji zadania.
 
Zadanie powinno być zrealizowane do 31.07. 2019 r.
 
5. Termin składania ofert: do 26.04. 2018 r., godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy).
 
1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
a)szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b)termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d)informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów;
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieskładających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
e)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego
zadania pochodzących z innych źródeł;
f)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
a)    jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b)        sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej
 
3. Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:
– złożoną na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r Dz.U. (poz.2057) w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
– podpisaną  przez osoby uprawnione,
– posiadającą wymagane załączniki.
 
4. Wszystkie wymagane załączniki do oferty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
 
5. Oferty dotyczące projektów, wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający.
 
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli w danym konkursie organizacja, którą reprezentują złożyła ofertę realizacji zadania publicznego). Tryb działania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa Zarządzenie Nr.31/ 2019 Wójta Gminy Dobroszyce z dn. 03.04.2019 r.
 
2. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2019 r.Po zatwierdzeniu wybór ofert jest ostateczny.
 
3. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi. Załącznikiem do umowy jest złożona oferta.
 
5. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.
 
7. Realizacja zadań
 
Zrealizowane przez Gminę Dobroszyce w 2018 r. r. zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanym organizacjom pozarządowym i podmiotom.
 
 

ROK UDZIELANIA DOTACJI

PODMIOT

ZADANIA

KWOTA

2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Oleśnicy, Koło Terenowe nr 2

Organizacja czasu wolnego dla emerytów

5000,00 zł

 
8. Informacje dodatkowe
 
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Dobroszyce, Rynek 16, 56-410 Dobroszyce lub złożyć osobiście w tut. biurze podawczym (pok. nr 4, parter). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dobroszyce.
2. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Wzór oferty oraz wzór umowy na realizację zadania publicznego /zgodne z RozporządzeniemPrzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania) są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobroszyce na http://bip.dobroszyce.pl/w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wzór oferty można otrzymać również w biurze podawczym (pok. nr 4, parter) w godz. pracy urzędu.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobroszyce na http://bip.dobroszyce.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Dobroszyce na www.do

Załącznik 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.