Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Oświadczenie Wójta Gminy Dobroszyce

02-06-2021

Oświadczenie Wójta Gminy Dobroszyce

 

Szanowni Państwo

 

W związku ze zmianą obowiązku prowadzenia systemu gospodarowania odpadów w Gminie Dobroszyce z systemu ryczałtowego na wagowy i nowymi kosztami jakie wyniknęły z przetargu pojawiła się konieczność ustalenia nowej stawki za odpady. Poprzednie decyzje o długim okresie przetargu na „starych” zasadach  pozwoliły utrzymać najniższą stawkę w województwie dolnośląskim do dnia dzisiejszego mimo, że od roku 2020 zauważalny był znaczący wzrost opłaty w innych gminach w całej Polsce. Na wzrost kosztów obsługi miały wpływ m.in. takie czynniki jak:

- wzrost opłaty środowiskowej z 74 zł w 2017 roku do 270 zł w 2020 za każdą składowaną tonę odpadów;

- częstotliwość odbierania odpadów wynikająca z ustawy;

- uwzględnienie w umowach warunków ważenia pojazdów i odpadów;

- system stałej kontroli przez montaż chipów, monitoringu pojazdów i sygnału GPS trasy przejazdu w celu uzyskania pewności, że odpady pochodzą jedynie z posesji mieszkańców Gminy  Dobroszyce;

- Samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Zgodnie z przepisami nałożonymi przez ustawodawcę system musi bilansować się, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców;

- ustawa nakłada na każdą z gmin nakaz utworzenia i utrzymywania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, (zatrudnienie pracownika, koszty legalizacji wagi, koszty energii, utworzenie i obsługa monitoringu);

- sprawozdawczość z realizacji umowy - taki wymóg powoduje konieczność zatrudnienia większej liczby pracowników administracyjnych;

- BDO - Baza Danych o Odpadach, obowiązek jej prowadzenia generuje dodatkowy czas, a w pewnych przypadkach nawet potrzebę zatrudnienia dodatkowych osób;

- rosnąca ilość odpadów z roku na rok;

- inna jest kwota odbioru odpadów z gęstej tkanki miejskiej, gdzie znajduje się zabudowa wielorodzinna, inna w przypadku zabudowy jednorodzinnej na wsiach, gdzie inaczej kształtują się także koszty dojazdu oraz czasu pracy;

- konieczność zwiększenia zespołów do odbioru odpadów zgodnie z wymogami harmonogramu;

- firmy zmuszone są poprzez przepisy prawa do instalowania  w swoich zakładach monitoringu wizyjnego o wysokiej rozdzielczości i instalacji przeciwpożarowej. Nowelizacja przepisów mówi o tym iż firmy muszą nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów;

- wysokie poziomy recyklingu;

- na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2020 koszty: paliwa, energii elektrycznej oraz płacy minimalnej.

 

W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są bardzo niskie, a cały koszt późniejszego zagospodarowania odpadami „spada” na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują.   

 

1.02.2021r. w wyniku przetargu Gmina Dobroszyce wyłoniła wykonawcę, firmę WPO Alba S.A., która zaoferowała najkorzystniejszą cenę na usługę odbioru, zbierania, transportowania  i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

Cena za 1 tonę odpadu komunalnego odebranego i zebranego to 949,86 zł.

 

Koszty miesięczne jakie ponosi Gmina Dobroszyce z tytułu odbioru odpadów z posesji zamieszkałych przekraczają kwotę 205.000 zł. Liczba osób objętych systemem i obowiązujących do opłaty wynikająca ze złożonych deklaracji wynosi ok. 6300 osób. Mając na względzie powyższe informacje i biorąc na siebie ciężar odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Rada Gminy podjęła jedynie słuszną decyzję ustalając opłatę w wysokości 29zł/os. Jednocześnie Rada Gminy uwzględniła ulgę dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, z której wynika opłata w wysokości 130zł.

 

Potwierdzeniem konieczności wniesienia powyższej opłaty są  poniżej przytoczone przepisy:

„Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d u.u.c.p.g. wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.”

 

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

 

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Z kolei art.6r ust. 2 stanowi:

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem "ekwiwalentnym" ze strony gminy wobec osób je wnoszących, co jest prawnym uzasadnieniem jej funkcjonowania.


Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/samorzad/czy-oplaty-wnoszone-przez-mieszkancow-za-odpady-komunalne-musza,391848.html

 

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Dobroszyce

Artur Ciosek

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.