Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o nr 1046 w Dobroszycach.

27-01-2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o nr 1046 w Dobroszycach.

 

 

 GG.6840.5.2022                                                                     Dobroszyce, dnia 27 stycznia 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz postanowień uchwały nr XII-110/2019 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobroszyce (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r. poz. 5687); Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości.

 

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podano do publicznej wiadomości od dnia 09 grudnia 2022 r. Wyznaczono również termin od dnia 09 grudnia 2022 r. do dnia 22 stycznia 2023 r. do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wniosków nie złożono.

            Przedmiotem przetargu jest:

Działka niezabudowana nr 1046 o pow. 0,9995 ha położona w obrębie Dobroszyce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00088436/9.

 

            Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki, Wójt Gminy Dobroszyce, na wniosek osoby trzeciej, wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 152/2022 z dnia 27.07.2022 r., zmienioną decyzją nr 205/2022 z dnia 03.10.2022 r., dla inwestycji polegającej na budowie domu opieki długoterminowej dla osób starszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIII-105/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. z późn. zm., działka przeznaczona jest pod tereny rolne z możliwością zabudowy oraz pod tereny przemysłu, produkcji, składów i magazynów (obszary wymagające przekształceń). Na podstawie informacji z rejestru gruntów działka użytkowana jest jako grunty orne – RV, oraz nieużytki – N. Działka nr 1046 jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569). Do sprzedaży działki nr 1046 mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.    

 

Nieruchomość jest niezabudowana (z samosiejkami drzew i krzewów – bez wartości użytkowej), położona w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, w sąsiedztwie terenów zielonych, cmentarza komunalnego, parkingu oraz pól uprawnych. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Na terenie działki, przy północnej i wschodniej jej granicy przebiega gazociąg f 160. Dojazd do działki poprzez drogę gruntową od ulicy Strzeleckiej. W drodze gruntowej, w odległości około 15 m od granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Księga wieczysta nr WR1E/00088436/9 nie jest obciążona.

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi:                    999.500,00 zł netto

 

Wadium wynosi:                                    99.950,00 zł,

 

Minimalne postąpienie wynosi:             1.000,00 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej kwocie przelewem na konto Gminy Dobroszyce w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy o/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001, tak by kwota wadium znalazła się na koncie do dnia 30 marca 2023 r.

 

          Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko, przy ul. Parkowej 14, 56-410 Dobroszyce, w sali kinowej.

 

 

 

            Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu w terminie wskazanym w §4 ust. 7 ww. Rozporządzenia, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

Zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, powyższe zapisy nie dotyczą m.in. nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

 

Przy zawieraniu umowy, w wyniku której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w w art. 7 ust. 1, 4, 5 i 9 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 pkt 5 ustawy, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy.

 

 

W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

            Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowody tożsamości i stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku  uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Nabycie nieruchomości przez ww. cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ww. ustawie.

 

Wójt Gminy Dobroszyce może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce, na tablicach przy budynku Urzędu Gminy Dobroszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.dobroszyce.ploraz www.bip.dobroszyce.pl, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobroszyce, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22 II p., pod nr tel. 071-314-11-67 wew.22 oraz mail: nieruchomosci@dobroszyce.pl

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.