Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Dobroszyce w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

08-06-2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Dobroszyce w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

OŚ.271.01.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Dobroszyce
w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroszyce , ul. Rynek 16/5, 56-410 Dobroszyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3141167, 3141173, faks 071 3141276.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobroszyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Dobroszyce w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2015-2016 i 2016/2017, polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i dowożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej. Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Dobroszyce 
w podziale na trzy zadania: zadanie nr 1 - dowożenie i odwożenie uczniów do i ze Szkoły Podstawowej
w Dobroszycach z miejscowości: Bartków, Białe Błoto, Holendry, Łuczyna, Malerzów, Miodary, Nowica, Nowosiedlice, Sadków, Strzelce i Kolonia Strzelce; zadanie nr 2 - dowożenie i odwożenie uczniów do i ze szkoły Podstawowej w Dobrzeniu z miejscowości: Dobra, Mękarzowice, Siekierowice, Jenkowice (gmina Oleśnica); zadanie nr 3 - dowożenie i odwożenie uczniów do i z Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach z miejscowości: Bartków, Białe Błoto, Holendry, Dobra, Dobrzeń, Łuczyna, Malerzów, Mękarzowice, Miodary, Nowica, Nowosiedlice, Sadków, Siekierowice, Strzelce i Kolonia Strzelce; zadanie nr 4 - dowożenie i odwożenie pięciolatków do i z Przedszkola
w Dobroszycach z miejscowości: Bartków, Białe Błoto, Holendry, Dobra, Dobrzeń, Łuczyna, Malerzów, Mękarzowice, Miodary, Nowica, Nowosiedlice, Sadków, Siekierowice i Strzelce. Długość poszczególnych tras zostanie uwzględniona w harmonogramie przewozów uczniów do i ze szkół oraz przedszkola na terenie gminy Dobroszyce. Harmonogram przewozów uczniów zostanie sporządzony w porozumieniu między Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy. Dzienne długości tras nie uwzględniają długości dojazdu do początku trasy z miejsca ewentualnego garażowania lub postoju pojazdu. Lokalizacją świadczenia usług przewozu uczniów jest teren gminy Dobroszyce oraz gminy Oleśnica (Jenkowice) - obie w powiecie oleśnickim..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • ewentualne dodatkowe kursy (np. wyjazdy na zawody sportowe) na odległość do 100 km i powyżej 100 km
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu wpłaconym na konto: Gminy Dobroszyce w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Dobroszyce Nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001, b) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. 2014 poz. 1804 ). W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż pieniądze. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 7.12 SIWZ. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. pkt. 7.11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Oceniane będzie posiadanie i załączenie do oferty kopii aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2013, poz. 1414 ze zm.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Odnośnie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca winien wykazać się świadczeniem systematycznych usług kontraktowych w skali roku w zakresie przewozu przynajmniej 20 - osobowych grup w ciągu ostatnich trzech lat. Ocena będzie dokonana na podstawie treści załączonego oświadczenia wg zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Odnośnie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca winien wykazać się posiadaniem pojazdów, z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych, oznaczone zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1137 z późn. zm.) Ocena będzie dokonana na podstawie treści załączonego oświadczenia wg zał. nr 5 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wg załącznika nr 5 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz opłaconej aktualnej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą od 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - zgoda na dodatkowe kursy w zaoferowanej cenie jednostkowej na odległość do 100 km - 5
 • 3 - zgoda na dodatkowe kursy w zaoferowanej cenie jednostkowej na odległość powyżej 100 km - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie nw. Warunków: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na: działanie siły wyższej np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie usług, zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany danych Firmy; zmiany personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie np. w przypadku dłuższej choroby lub śmierci, przy czym osoby wskazane na miejsce osób zastępowanych musza spełniać warunki określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobroszyce.pl/index.php?id=51,0,0,0,0,2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce ul. Rynek 16. Cena 50 zł + koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce ul. Rynek 16 województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki; biuro podawcze parter pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załącznik 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.