Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

09-06-2015

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598 z późn. zm.).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Dobroszyce

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od lipca 2015 r. do  31 grudnia 2015 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności :

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza:

kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności , leczenia i rehabilitacji,

prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,

-rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz. U z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn.zm)

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w wymiarze wskazanym przez lekarza.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby niepełnosprawnej , opiekunki środowiskowej , specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)      szpitalu psychiatrycznym;

2)      jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)      placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)      ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)      zakładzie rehabilitacji;

6)      innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.  W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.  Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

- kształtowanie nawyków celowej aktywności;

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Obywatelstwo polskie

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.  Spostrzegawczość , podzielność uwagi.

3.  Zrównoważenie emocjonalne.

4.  Odporność na trudne sytuacje i stres.

5.  Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobroszycach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 20 czerwca  2015 r. do godz. 15.00 na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach 21, 56-410 Dobroszyce  z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71-399-12-57

 

                                                           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                   w Dobroszycach

                                                                                  Agnieszka Szewczyk

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.