Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Dlaczego warto zainwestować w Dobroszycach 

Dobroszyce stanowią teren atrakcyjny, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych Inwestorów. Dobroszyce są dobrym miejscem dla realizacji planów inwestycyjnych oraz rozwoju o czym przekonali się m.in. inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup terenów inwestycyjnych w Dobroszycach oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej właśnie tutaj. Władze Dobroszyc podejmują działania stymulujące aktywność gospodarczą wsi. Dokładają wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju dla przedsiębiorców. Sprzyjający klimat społeczny oraz infrastruktura techniczna – to najważniejsze atuty naszej gminy.

 

Komunikacja


Gmina Dobroszyce, jak na jednostkę o dość urozmaiconym zagospodarowaniu terenu, posiada dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem gęstości sieci komunikacyjnej układ drogowy i komunikacyjny. Z punktu widzenia połączeń lokalnych i regionalnych położenie komunikacyjne gminy jest bardzo korzystne, ponieważ posiada ona dogodne połączenia drogowe zarówno z Oleśnicą jak i Wrocławiem, a poprzez te miejscowości także z innymi regionami kraju.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna


W 2010 roku gmina Dobroszyce była zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 99,6 km z 1785 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. W analizowanym roku dostarczono mieszkańcom 180 dam³ wody. W sieć wodociągową wyposażone są wszystkie miejscowości.


Na terenie gminy Dobroszyce funkcjonują dwa zasadnicze źródła zaopatrzenia w wodę, bazujące na ujęciach wód gruntowych poziomu czwartorzędowego. Są to Stacje Ujęcia Wody (SUW): Dobroszyce i Łuczyna. SUW Dobroszyce obsługuje wsie: Dobroszyce, Miodary, Nowica, Nowosiedlice i Strzelce. SUW Łuczyna obsługuje wsie: Bartków, Białe Błoto, Łuczyna, Mękarzowice, Sadków i Siekierowice. Układy sieciowe wodociągów zaopatrywanych przez SUW Dobroszyce i SUW Łuczyna mają awaryjne połączenie ze sobą. Dodatkowo miejscowości zaopatrywane przez SUW Łuczyna mogą być awaryjnie zasilane przez ujęcie pomocnicze w Siekierowicach. Miejscowości Dobra i Dobrzeń zaopatrywane są w wodę poprzez SUW Jenkowice, zlokalizowany na terenie gminy wiejskiej Oleśnica, zaś wieś Malerzów zaopatrywana jest poprzez SUW Czeszów, zlokalizowany na terenie gminy Zawonia.

 

Obecnie na terenie gminy Dobroszyce sieć kanalizacyjną posiadają jedynie miejscowości: Dobra, Dobroszyce, Dobrzeń, Nowica, Sadków i Strzelce. Obsługuję je oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Dobroszycach i Dobrzeniu. W 2010 roku długość sieci kanalizacyjnej wyniosła tu 32,5 km z 753 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. W analizowanym roku odprowadzono siecią 131 dam³ ścieków. Bez kanalizacji sanitarnej pozostaje reszta miejscowości. Gospodarka ściekowa opiera się tam na powszechnym, przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków w Dobroszycach i Dobrzeniu. Realizowane są tam także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez spływ przypowierzchniowy do rowów przydrożnych i melioracyjnych z odpływem do rzeki Dobra, Potoku Boguszyckiego i innych mniejszych cieków.

Sieć gazowa


Na terenie gminy Dobroszyce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział w Zielonej Górze (PGNiG SA) posiada obszar i teren górniczy „Czeszów” utworzony w związku z wydobywaniem gazu ziemnego. Ponadto na terenie gminy znajduje się:

 

 • czynny odwiert eksploatacyjny „Czeszów 17”;
 • czynny gazociąg DN 57, ciśnienie PN 16,0 MPa (aktualne ciśnienie robocze 4,0 MPa) relacji: od odwiertu „Czeszów 17” do KGZ Czeszów (przebiega częściowo przez teren gminy);
 • odwierty zlikwidowane: „Łuczyna 1”, „Łuczyna 2”, „Łuczyna 3”, „Łuczyna 4”, „Siekierowice 1”, „Siekierowice 2”, „Siekierowice 3” i „Dobrzeń 1”.

 

Teren gminy Dobroszyce znajduje się poza obszarami koncesyjnymi na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, będącymi w gestii PGNiG SA. Aktualnie PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze nie planuje realizacji nowych inwestycji na terenie gminy.

Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz – System” SA, Oddział we Wrocławiu nie eksploatuje gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia i nie planuje żadnych zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy Dobroszyce. W południowej części gminy Dolnośląska Spółka Gazownictwa (DSG) sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu posiada odcinek sieci gazowej przesyłowej wysokiego ciśnienia (DN 100 / 6,3 MPa) o łącznej długości 1,175 km. Jest to zamknięte odgałęzienie od gazociągu relacji Wrocław – Oleśnica, zlokalizowane na południe od miejscowości Dobrzeń i Dobra. Według danych DSG sp. z o.o. nie przewiduje ona budowy na terenie gminy sieci dystrybucyjnej.

Prywatny inwestor, firma G.EN. GAZ ENERGIA SA, prowadzi sukcesywną gazyfikację południowej części gminy. Gaz doprowadzony jest od strony gminy Zawonia gazociągiem niskiego ciśnienia, od którego poprzez reduktory doprowadzany jest do odbiorców. Obecna długość sieci gazowej wynosi 15,2 km i obejmuje miejscowości: Łuczyna i Strzelce. Z sieci gazowej korzysta tam 33 odbiorców. W latach 2012 – 2013 planuje się zgazyfikowanie wsi: Dobra, Dobroszyce, Dobrzeń i Nowica. Z gazu skorzystają wszyscy mieszkańcy, którzy wyrazili na to zgodę. Docelowo długość sieci gazowej, będącej w gestii G.EN. GAZ ENERGIA SA wyniesie 51,9 km i zrealizowanych będzie łącznie 764 przyłączy (obecna liczba podpisanych umów), z czego: 229 sztuk dla wsi: Łuczyna i Strzelce, 387 sztuk dla wsi: Dobroszyce i Nowica oraz 148 sztuk dla wsi: Dobra i Dobrzeń. Gaz z sieci dostępny będzie także dla zainteresowanych podmiotów usługowych i produkcyjnych.

ElektroenergetykaElektroenergetyczna sieć przesyłowa

 

Przez teren gminy Dobroszyce przebiega fragment linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV relacji Pasikurowice – Ostrów, będąca własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Operator SA, w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych Zachód SA. Całkowita długość linii wynosi około 77 km, z czego około 13 km na terenie gminy Dobroszyce (słupy nr: 30 – 61). PSE Zachód SA nie przewidują do 2025 roku lokalizowania nowych inwestycji na terenie gminy.

 

Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna

 

Przez teren gminy Dobroszyce przebiega linia napowietrzna o napięciu 110 kV relacji Oleśnica – Twardogóra, eksploatowana przez TAURON Dystrybucja SA. Na terenie gminy sieć rozdzielcza SN 20 kV zasilana jest ze stacji transformatorowych (GPZ) 110/20 kV: Oleśnica, Twardogóra i Trzebnica. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są liniami NN 0,4 kV wyprowadzonymi z licznych stacji transformatorowych 20/0,4 kV, będących własnością operatora systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA lub bezpośrednio z abonenckich stacji transformatorowych 20/0,4 kV, będących własnością odbiorców. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zelektryfikowane. Dostawy energii w pełni pokrywają potrzeby mieszkańców oraz jednostek gospodarczych. W lokalnym systemie energetycznym występują rezerwy, które mogą być wykorzystywane do celów grzewczych u istniejących odbiorców przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja SA. Obecny system elektroenergetyczny zaspokaja we właściwym zakresie potrzeby mieszkańców, jednakże występują tu częste przerwy w dostawie energii elektrycznej. Poprawa tego stanu nastąpi wraz z oddaniem do eksploatacji nowego GPZ Boguszyce oraz po modernizacji GPZ Oleśnica. Część sieci, zwłaszcza niektórych odcinków linii napowietrznej 0,4 kV, wymaga modernizacji. Istnieje również potrzeba wymiany części drewnianych słupów na liniach niskiego napięcia. Problemem w skali całej gminy jest niewystarczająca ilość sieci oświetlenia ulicznego.

 

Alternatywne źródła energii

 

Urozmaicona (miejscami) rzeźba terenu powoduje, że na obszarze gminy istnieją względnie korzystne uwarunkowania naturalne (anemograficzne i hydrograficzne), umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – w tym przypadku na bazie siły wiatru i wody. Na terenie gminy Dobroszyce tereny potencjalnie predysponowane do lokalizacji elektrowni wiatrowych zlokalizowane są w zachodniej, północnej i wschodniej części gminy w rejonie Wzgórz Trzebnickich i Wzgórz Twardogórskich (najwyżej położone n.p.m. obszary gminy). Rejony te mają jednak tylko względnie korzystne warunki dla lokalizacji farm wiatrowych. O ile wartość warunków wietrznych będzie można dopiero ocenić po przeprowadzenia specjalistycznych badań, o tyle część wspomnianego rejonu znajduje się w granicach obszarów objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody (NATURA 2000) oraz planowanych do objęcia ochroną (Obszar Chronionego Krajobrazu, użytki ekologiczne) oraz obejmuje obszary o najwyższym w gminie wskaźniku lesistości. W związku z powyższym inwestycje w farmy wiatrowe uważa się tu za nieporządane. Opracowany w 2010 roku przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne (WBU) we Wrocławiu dokument Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim53 wyróżnił 4 kategorie obszarów z ograniczeniami dla lokalizacji farm wiatrowych (kategorie: I – obszary całkowicie wyłączone z lokalizacji elektrowni wiatrowych, II – obszary wysokiego ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych, III – obszary dużego ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych, IV – obszary potencjalnie najmniej konfliktowe). Praktycznie cały obszar gminy Dobroszyce zaliczony został do kategorii I i II. Jedynie niewielki fragment gminy (około 5 % powierzchni) zlokalizowany na południowy – zachód od miejscowości Siekierowice został zaliczony do kategorii IV i jedynie tam zasadne wydają się inwestycje w farmy wiatrowe.

 

Korzystne warunki hydrograficzne dotyczą zaś możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych na licznych ciekach wodnych, zwłaszcza tych charakteryzujących się znacznym przepływem. W związku z powyższym na bazie szczegółowych, specjalistycznych analiz należy rozpatrzyć wszystkie aspekty ewentualnej budowy małych elektrowni wodnych (MEW) w rejonie doliny rzeki Dobrej, Potoku Boguszyckiego i Sąsiecznicy.

Ciepłownictwo


Na terenie gminy Dobroszyce nie istnieje system centralnego zaopatrzenia w ciepło. Potrzeby grzewcze mieszkańców gminy (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) pokrywane są ze źródeł indywidualnych, do których należą głównie piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi, węglem brunatnym, drewnem oraz olejem opałowym lub gazem propan – butan. Nieliczne budynki wielorodzinne, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury, przedszkola, szkoły, ośrodek zdrowia, poczta, itp.) i inne obiekty usługowe, a także większe gospodarstwa rolne (przetwórstwo rolno – spożywcze) posiadają własne kotłownie. W najbliższym okresie nie przewiduje się realizacji centralnych urządzeń ciepłowniczych, umożliwiających dostawę ciepła dla odbiorców zamieszkujących zabudowania jednorodzinne i zagrodowe. Obecny sposób zaopatrzenia w energię cieplną, poza kotłowniami olejowymi i gazowymi, jest niekorzystny między innymi z punktu widzenia ochrony środowiska. Sieć lokalnych kotłowni powoduje w okresie zimowym tak zwaną niską emisję zanieczyszczeń. Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw związanych ze zmianą obecnego rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, szczególnie węgla i drewna, w kierunku szerszego wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne. Takim nośnikiem energii może stać się np.: gaz sieciowy (zwłaszcza, że część gminy poddana jest obecnie gazyfikacji), energia elektryczna, biomasa, energia słoneczna, itp. Gmina nie posiada opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Telekomunikacja i łączność


Gmina Dobroszyce wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki włączeniu do central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycji poczynionych przez operatorów telekomunikacyjnych. Zwiększa się liczba numerów telefonicznych. W każdej miejscowości zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia to nawiązanie łączności praktycznie z całym światem. Operująca na terenie gminy Telekomunikacja Polska SA zapewnia szeroką gamę usług. Są wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych, radiokomunikacji i dostępu do Internetu. Ponadto cały teren gminy jest w zasięgu działania operatorów telefonii bezprzewodowej: ORANGE, PLUS, T–MOBILE, PLAY, itd. i oferowanych przez nich nowoczesnych usług teleinformatycznych. Na terenie gminy zlokalizowane są 3 stacje bazowe telefonii mobilnej. Wszystkie znajdują się w Dobroszycach (ulice: Fabryczna 16, Lipowa i Parkowa 5). Problemem w północnej części gminy jest niedostateczna przepustowość łączy, uniemożliwiająca dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Gospodarka odpadami


Zgodnie z Ustawą „o odpadach” gmina Dobroszyce posiada Plan Gospodarki Odpadami (PGO). Dokument został przyjęty uchwałą nr XVIII–73 /2004 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 maja 2004 roku. System zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroszyce jest podobny do większości takich systemów stosowanych w innych rejonach Polski. Polega on na zbieraniu do odpowiednich pojemników odpadów oraz ich dalszemu deponowaniu na składowisku.

 

Na obszarze gminy Dobroszyce działalność w zakresie zbierania, transportu, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych posiadają obecnie następujące podmioty:

 

 • Gminna Gospodarka Komunalna sp. z o.o. – Dobroszyce, ul. Parkowa 14;
 • Usługi Komunalne Jadwiga Przybycień – Dobroszyce, ul. Kwiatowa 34.


Najważniejszymi źródłami powstawania odpadów komunalnych bez względu na to czy jest to teren miejski czy wiejski są przede wszystkim gospodarstwa domowe generujące odpady komunalne oraz obiekty infrastruktury takie jak: handel i targowiska, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, służba zdrowia, obiekty turystyczne, itp., w których powstają odpady podobne do komunalnych. Odpady podobne do komunalnych generują także zakłady przemysłowe podczas swojej działalności. Odpady przemysłowe niebezpieczne i inne niż niebezpieczne wytwarzają zakłady przemysłowe, ale także tego rodzaju odpady występują w strumieniu odpadów komunalnych.

 

W ciągu roku na terenie gminy powstaje około 300 – 320 Mg odpadów komunalnych. Według PGO dla gminy Dobroszyce przeciętna roczna struktura morfologiczna odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

 • odpady mineralne – 37,4 %:
 • odpady organiczne – 15,0 %;
 • tworzywa sztuczne – 12,7 %;
 • papier – 12,6 %;
 • odpady szklane – 9,0 %;
 • odpady wielkogabarytowe – 6,7 %;
 • odpady metalowe – 3,2 %;
 • tekstylia – 2,5 %;
 • odpady niebezpieczne – 0,9 %.

 

Częstotliwość odbierania nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy zależy głównie od firmy zajmującej wywozem odpadów na danym obszarze oraz umów zawartych z indywidualnymi wytwórcami. W większości przypadków odpady zmieszane wywożone są dwa do czterech razy w miesiącu, w tym na zgłoszenie telefoniczne. Odpady poprzemysłowe i niebezpieczne wywożone są przez wyspecjalizowane podmioty spoza terenu gminy. Szacuje się, że wszystkie (100 %) gospodarstwa domowe z terenu gminy objęte są zorganizowanym systemem wywozu odpadów (podpisały stosowne umowy). Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, którą objęto odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Odpady komunalne z gminy Dobroszyce deponowane są na składowisku zlokalizowanym na terenie wsi Łuczyna. Składowisko uruchomiono w 1998 roku na powierzchni 1,2 ha. Pojemność obiektu wynosi 110 tys. m³. Przyjmuje ono wyłącznie odpady komunalne i jest prowadzone metodą nadpoziomową – pryzmową. Na składowisku prowadzony jest monitoring oraz zainstalowane są urządzenia służące do przechwytywania w sposób zorganizowany gazów składowiskowych. Przewiduje się, że zaspokoi ono potrzeby mieszkańców do 2038 roku. Dodatkowo pozostawiono w jego sąsiedztwie rezerwę terenu do rozbudowy składowiska w przyszłości. Właścicielem składowiska jest Urząd Gminy w Dobroszycach. Administratorem składowiska wyłonionym w drodze przetargu jest obecnie firma Usługi Komunalne Jadwiga Przybycień z Dobroszyc. Wśród przyszłych zamierzeń inwestycyjnych na składowisku wymienia się przede wszystkim budowę instalacji do ujęcia biogazu. Mając na uwadze dbałość o stan środowiska naturalnego należy dążyć do utrzymania 100 % wartości wskaźnika gospodarstw objętych zorganizowanym wywozem odpadów, między innymi poprzez ciągłe działania w celu podniesienia świadomości ekologicznej. Ponadto należy rozwijać system segregacji odpadów „u źródła” (selektywna zbiórka odpadów). Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie dzikich składowisk odpadów. Podczas prac nad PGO zinwentaryzowano kilka takich składowisk. Na terenie nielegalnych wysypisk zalegają głównie odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych, placów budowy, różnorakie opakowania papierowe, plastikowe oraz szklane, ziemia, opony samochodowe, resztki organiczne. Działania samorządu powinny skupić się na skutecznej eliminacji dzikich składowisk, począwszy od gorliwiej stosowanych kar administracyjnych, poprzez likwidację obiektów, a skończywszy na biologicznej rekultywacji zanieczyszczonych przez składowiska terenów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.